"you better watch out,
you better don't cry...
....
 ....
santa claus is coming to town...."

 这首歌好轻松哦~
 圣诞歌啊~
 大家圣诞节都做些什么?
 报佳音?
 送礼物?

 哈哈~
今天是圣诞节前一天~
 大家有去倒数吗?
 我很可怜,
 坐在电脑前写着我这无聊的故事。。。
为了不破坏大家心情~
圣诞节快乐!!!

    全站熱搜

    kim529 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()